top of page

Focusgebieden

Initiatieven die bijdragen aan de noodzakelijke transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. 

Circulaire

economie

Initiatieven waarbij productieprocessen worden hervormd van lineair via hergebruik en recycling naar de enige oplossing: circulair.

Voeding zonder

dierenleed

Initiatieven die gericht zijn op dierenwelzijn in de voedingsindustrie zodat dierenleed in de hele keten kan worden geëlimineerd.

Symbio_light green leaf.jpg

Focusgebied

Duurzame energie

Het is inmiddels het meest besproken actiepunt in alle duurzaamheidsvraagstukken die overal ter wereld spelen. Ook Stichting Symbio is ervan overtuigd dat de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie een van de belangrijkste sleutels is voor een duurzame toekomst.

Duurzame energie

Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstof-verbindingen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven. Ze worden omgezet in aardolie, steenkool en aardgas. Niet alleen raken deze brandstoffen uiteindelijk een keer op, maar belangrijker nog, ze zijn niet duurzaam. Fossiele brandstoffen dragen sterk bij aan klimaatverandering doordat bij de verbranding veel CO2 vrijkomt. Momenteel is de energieproductie verantwoordelijk voor maar liefst 72% van de wereldwijde CO2-uitstoot! Lees meer.

Het pijnlijke is dat het al decennia bekend is dat het massale gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot de opwarming van de aarde en een serieus probleem zou gaan worden voor mens en milieu. Ondanks dat landen plannen maken om binnen enkele decennia tot vermindering van CO2-uitstoot te komen, lijkt het de laatste jaren al voelbaar dat de ecosystemen van de aarde meer en meer uit balans raken. De vraag is hoeveel tijd we als mensen daadwerkelijk hebben? Als één ecosysteem van het ‘organisme‘ aarde uit balans raakt, heeft dat invloed op andere ecosystemen die op hun beurt weer invloed hebben op andere ecosystemen, waardoor het geheel steeds sneller in beweging komt. Dit benadrukt de noodzaak tot NU handelen.

Een radicale snelle transitie is nodig waarin de energievoorziening structureel anders wordt vormgegeven. Een systeem waarin:

  • Fossiele brandstoffen grotendeels zijn vervangen door duurzame energiebronnen.

  • Er aandacht is voor energiebesparing (quick win).

  • Energie wordt opgeslagen (zon en wind zijn niet altijd voorhanden).

  • Energievoorzieningen meer decentraal worden georganiseerd (alleen al omdat bestaande elektriciteitsnetten de uitbreiding van capaciteit niet zomaar aankunnen).

Het aantal mogelijke activiteiten binnen dit focusgebied is breed. Stichting Symbio richt zich onder andere op het stimuleren van innovatief ondernemerschap waarbij speciaal aandacht is voor het genereren en opslaan van hernieuwbare energie.

Innovatief ondernemerschap rondom het genereren en opslaan van hernieuwbare energie.

Symbio veld bloemen_lr.jpg

Focusgebied

Circulaire economie

De manier waarop de mens omgaat met de grondstoffen van onze aarde is in de afgelopen honderd jaar sterk veranderd. Sinds het begin van de twintigste eeuw worden productieprocessen door fabrikanten meer en meer geoptimaliseerd. Producten worden door massaproductie steeds goedkoper en daarmee ook breed beschikbaar voor iedereen.

Circulaire economie

Als consumenten zijn we rijker geworden en is er meer en meer sprake van een wegwerpcultuur: We gebruiken producten korter, laten ze niet maken als ze stuk zijn, gooien ze weg en kopen weer nieuwe. Fabrikanten hebben er ook niet direct belang bij producten te maken die lang mee gaan. Neem daarbij de sterk groeiende bevolking en de toenemende welvaart in de wereld en je snapt dat de aarde qua grondstoffen in rap tempo uitgeput raakt. 

Het gebruikelijke productiesysteem is lineair: een product wordt gemaakt van grondstoffen, gebruikt en vervolgens weggegooid en als afval verwerkt. Bij dit lineaire productieproces vindt een grote verspilling plaats van grondstoffen, maar ook van energie.  

Vanzelfsprekend kunnen we dit ‘take-make-waste’ model niet blijven hanteren. Het wordt steeds belangrijker om beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Gelukkig zijn er mogelijkheden om afval te voorkomen. 

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Belangrijk is dat het circulaire denken al bij het productontwerp begint, door direct rekening te houden met het veilig kunnen afbreken of hergebruiken van materialen en onderdelen. Ook is het belangrijk dat schadelijke gevolgen van het gebruik van grondstoffen in de prijs wordt meegenomen zodat gerecyclede stoffen ook economisch kans maken op hergebruik.

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en benutten van grondstoffen in alle schakels van de productieketen.

Symbio afdrukken kip_lr.jpg

Focusgebied

Voeding zonder dierenleed

Het wereldwijde voedselsysteem is gebaseerd op grootschalige en industriële productie van zoveel mogelijk voedsel tegen zo laag mogelijke kosten. De economische waarde staat voorop. Op alles wordt bespaard: ruimte, voer, arbeidskrachten enz. Als het gaat om het eten van dieren, gaat dat ten koste van het dierenwelzijn.

Voeding zonder dierenleed

Dieren lijden omdat ze in korte tijd zo veel mogelijk moeten produceren of groeien. Zo zijn de zogenaamde ‘plofkippen’ zo gefokt dat ze vier keer sneller groeien met maar een derde van het voer dan een kip in de jaren vijftig.

De manier waarop een samenleving omgaat met dieren is een maat voor haar beschaving, stelde Mahatma Gandhi. Zo bezien is het op zeer grote schaal industrieel slachten en voor consumptie verwerken van dieren nu en naar toekomstige generaties niet uit te leggen.

 

De vee-industrie heeft bovendien ernstige gevolgen voor mens en milieu:

  • Door het grootschalige gebruik van antibiotica worden dieren (en daardoor ook mensen) sneller ziek.

  • Twee derde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. 

  • Oerwouden worden gekapt om soja voor veevoer te produceren.

  • Megastallen zorgen voor dierenleed en met regelmaat het grootschalig ‘ruimen’ van (gezonde) dieren bij uitbraak van ziektes.

  • Mestoverschotten tasten het milieu (ons water, de lucht en de bodem) aan waardoor onze biodiversiteit in het geding is.

  • De productie van op vlees gebaseerde voedselconsumptie heeft een enorme klimaatimpact. Het is verantwoordelijk voor tweemaal zoveel uitstoot van broeikasgassen dan de productie van plantaardig voedsel!

Het wordt tijd dat we onze voedselvoorziening fundamenteel anders organiseren. Op een manier die niet alleen de financiële waarde voorop stelt maar nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten en dierenwelzijn.

De activiteiten van Stichting Symbio zijn onder andere het ondersteunen van campagnes en lobby van bestaande stichtingen en het uitvoeren van eigen projecten om het bewustzijn over ‘voeding zonder dierenleed’ te vergroten.

De manier waarop een samenleving omgaat met dieren is een maat voor haar beschaving, stelde Mahatma Gandhi. 

bottom of page